ДЕЙНОСТИ-ЗИП/СИП

В Годишните разпределния за часовете по Свободноизбираема и Задължителноизбираема подготовка преподавателите са планирали теми, подчинени на дейностите по проекта.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.