ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

В подменюто вляво е публикувана информация  в текст и снимки, отразяваща изпълнението на планираните проектни задачи.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.