ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА

В тази страница ще бъдат публикувани крайните продукти от проектните дейности:

видеофилми, презентации, брошури, информационни табла, театрални плакати, многоезични речници, въпросници, анкети и други.

Очаквани резултати:

I.             Количествени индикатори:

1.Обхванати: 300 деца; 33 учители;

*     Организирани 4 училищни фестивала;

*     8 доброволчески акции;

*     5 училищни клубове;

*     10 открити уроци (драмата в учебния процес);

*     48 училищни презентации, отразяващи дейността;

*     2 театрални постановки;

*     2 изложби;

*     рекламен филм

2.   Информиране и публичност на проекта:

*     проведени 4 пресконференции;

*     публикувани минимум 24 съобщения в регионалните медии за напредъка на проекта;

*     организирани минимум 8 видеоконференции с партньорите по проекта;

*     минимум 7 въпросника за осъществяване на мониторинг на проекта;

*     Подготовка на 300 броя брошури за постигнатите резултати от проекта;

*     Изработка на 4 транспаранта, 4 информационни табла, плакати, стикери, балони;

*     Изработване на специална секция към Интернет страницата на училището;

*     2 отчета – междинен и финален;

                 II.  Качествени индикатори:

1.   Повишаване интереса към учене – „Образование без досада“.

2.   Възпитаване на национално и личностно самочувствие.

3.   Формиране умения за работа в екип.

4.   Създаване усещане за уникалност.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.