Към уводната страница ТУК

Оперативна програма "Учене през целия живот" 2007/2013

Секторна програма "КОМЕНСКИ"

Програма „Учене през целия живот” е най-голямата европейска програма за образование и обучение. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и е с продължителност до 31 декември 2013 г. Основната й цел е чрез ученето през целия живот да съдейства за превръщането на Европейската общност в общество, основано на знанието. Програмата е насочена към обмен на знания и опит, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността. Тя подкрепя дейностите, инициирани от страните членки на Европейския съюз, като същевременно отразява техните отговорности по отношение на съдържанието на образователните и обучителните системи и взима под внимание тяхната културна и езикова идентичност. Участници в Програмата са всички държави членки на Европейския съюз, а също така Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. От 2009г. се включват Македония и Хърватска.

Секторна програма “Коменски” подкрепя проекти в сферата на училищното образование, насочени към осъществяването на две основни цели:

да се развива сред младите хора и работещите • в сферата на училищното образование знание и разбиране за многообразието на европейските култури и езици, както и за ценността на това многообразие;

да се помага на младите хора да придобиват • основни умения за живота и ключови способности за своето личностно развитие, за бъдещата си трудова заетост, както и да изграждат активна европейска гражданска позиция.

Участници в програмата могат да бъдат: детски градини и училища, които работят по утвърден от МОМН учебен план; представители на МОМН, на РИО на МОМН, на образователни центрове и езикови школи.

 

Многостранните училищни партньорства осигуряват финансова възможност три или повече училища (и/или детски градини) от различни европейски държави да работят по обща тема, свързана с училищното образование, като преподавателите и учениците могат да осъществяват пътувания до партньорските страни, за да участват в работни срещи.

Разработват се тематични области като изкуство, наука, езици, екологично образование, културно наследство, борба срещу расизма, европейско гражданство, използване на информационните и комуникационните технологии; педагогически проблеми; въпроси, свързани с управлението на училищата.

Насърчава се партньорство, по-широко от трима участници. Училищата могат да кандидатстват за различен брой мобилности, от който зависи и финансирането.

 

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОСЕТИ УЕБСАЙТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ТУК . 

Към уводната страница ТУК .